Mají o náměstí ve Velkém Meziříčí rozhodnout zastupitelé?

0

velké meziříčí, žďársko, náměstí


Obyvatelé Velkého Meziříčí obdrželi do schránek leták, pod kterým je podepsáno třináct zastupitelů města a obsahuje faktické nepravdy o vítězném návrhu architektonické soutěže. Proto považujeme za důležité shrnout fakta o sporných bodech. Srovnáváme tři oceněné návrhy a zaměřujeme se především na oblasti, které jsou nejvíce vytýkány vítěznému návrhu z řad těchto zastupitelů.

Napojení Radnické ulice

Vítěz architektonické soutěže je kritizován za „technicky nerealizovatelné“ napojení ulice Radnická na kruhový objezd. Lze souhlasit, že shodné řešení vítězného soutěžního návrhu dnes již nelze zrealizovat. Dokumentace plánovaného kruhového objezdu nicméně účastníkům soutěže nebyla poskytnuta a stejné řešení tak předkládají celkem minimálně 4 soutěžní návrhy, mimo jiné i třetí oceněný. Závěrem konzultace odborné poroty s dopravním inženýrem z průběhu hodnocení je, že napojení na silnici 602 u vítězného návrhu lze vyřešit jiným způsobem, a to při zachování navrženého konceptu dopravy.

Doprava v Kostelní ulici

Zastupitelé, kteří odmítli vítězný návrh, považují jeho řešení v Kostelní ulici za nepřijatelné s ohledem na bezpečnost chodců. Pokud však srovnáme všechny tři oceněné návrhy, všechny počítají s dopravou před budou ZŠ. První a třetí v pořadí v této ulici navrhli jednosměrný průjezdný provoz, druhý zde zachovává současný provoz obousměrný a slepou ulici. Zde hlavní argument proti vítěznému návrhu je právě zprůjezdnění ulice Kostelní z ulice Novosady. Fakty ale je, že vítězný návrh počítá s možností zachování omezení vjezdu např. pouze pro rezidenty a zásobování, jak uvedl arch. Mikulášek na zasedání zastupitelstva. Dalšími prvky zklidnění dopravy v tomto místě je rozšíření chodníků, použití zpomalovacích prahů na začátku a konci ulice a samotné zalomení komunikace do písmene „S“ před tělocvičnou. Vítězný návrh tak dle nás přináší bezpečné řešení dopravy v této lokalitě a zároveň odstraňuje zbytečný průjezd celým náměstím, pro řidiče s povolením vjezdu do této lokality. Podobné řešení průjezdu, i když opačným směrem, obsahuje také neoceněný soutěžní návrh 12.

Parkování na náměstí

Už zadání soutěže počítalo – na základě požadavků občanů – se snížením počtu parkovacích míst na samotném náměstí. Všechny tři oceněné studie proto navrhují jejich snížení oproti současnému stavu. Přesto u všech porota doporučila upřesnění počtu parkovacích míst v dalších fázích projektové dokumentace. Současný počet parkovacích míst na vymezeném území je uváděn zhruba 250, v zadání soutěže jich bylo doporučeno ponechat pouze zhruba sto. Vítězný návrh počítá s počtem zhruba 120 parkovacích míst, druhý v pořadí s počtem 103 a u třetího oceněného návrhu přesná hodnota nelze vyčíst, ačkoliv je zřejmé, že celá plocha náměstí je určena především pro pěší. Dostatečnou kapacitu k parkování v centru města zajistí plánované parkoviště za řekou Balinkou, v bývalém areálu společnosti Svit. Toto parkoviště má být vybudováno dříve, než se počet parkovacích míst na náměstí omezí – ať už bude realizován kterýkoliv návrh.

Zeleň na náměstí

Vítězný návrh zachovává původní lipový háj v centru náměstí a počítá s výsadbou čtyř nových stromů a postupnou obnovou tohoto háje. V Komenského a Kostelní ulici navrhuje obnovit stromořadí podél fasád školy a přidává dva samostatné stromy v blízkosti kostela. Druhý a třetí oceněný návrh lipový háj redukují a navrhují výsadbu stromořadí podél horních a dolních fasád domů na náměstí a také v Komenského ulici. Dále navrhují výsadbu několika samostatných stromů u radnice a u kostela.

Podoba a funkce náměstí

Vítězný návrh řeší umístění pódia pro kulturní akce i vzhled zahrádek, jsou řešeny v grafické i textové části dokumentace, což je v přímém rozporu s informací prezentovanou ve výzvě zastupitelů. Je ale pravdou, že neřeší umístění a podobu stánků a pozici vánočního stromu. Návrhy druhý a třetí v pořadí podobu stánků řeší. Umístění Vánočního stromu řeší jen druhý oceněný návrh, třetí v pořadí také ne. Je důležité si uvědomit, že studie je v tomto stupni jaksi ideová a detaily mobiliáře se budou postupně ladit při tvorbě čtyřstupňové projektové dokumentace, což bude práce pro další desítky odborníků.

Jsme apolitická občanská iniciativa a chceme umožnit občanům vyjádřit svůj názor, zda preferují vítězný návrh doporučený odbornou porotou, nebo přijímají rozhodnutí zastupitelů, kteří půl roku od ukončení soutěže neznají základní faktické údaje o všech oceněných návrzích. Náš návrh na konání místního referenda představuje stejně tak demokratický a legální postup, jako je odmítnutí vítězného návrhu ze strany zastupitelstva. Kdo jsme, kdo nás veřejně podporuje a jak se k nám může kdokoliv přidat, lze nalézt na našem webu www.zanamestivm.cz.

Autor je z ocněncem občanské iniciativy Za Náměstí VMSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Opište kontrolní kód
http://vysocina-news.cz/ BILA