Impressum

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

UNIWEB s.r.o. při poskytování internetových služeb

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je společnost UNIWEB s.r.o., se sídlem Kopeckého sady 59/13, Plzeň, PSČ: 301 00, IČ: 279 93 094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20494 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí každé smlouvy uzavřené Poskytovatelem s třetí osobou. Případná odchylná ujednání smlouvy, která lze sjednat pouze písemně, mají přednost před VOP.

1.3. Poskytovatel je mimo jiné poskytovatelem internetových služeb na internetové adrese http://www.regionplzen.cz (dále jen „www.regionplzen.cz“), přičemž Poskytovatel poskytuje tyto služby: a) poskytování internetové reklamy a inzerce na www.regionplzen.cz, zejména zajištění rezervace reklamního prostoru s možností umístění reklamy či inzerce na této stránce, poskytování služeb v oblasti uvádění a zveřejnění kontaktních údajů dle objednávky v katalogu fyzických a právnických osob a zajišťování jejich reklamy a odkazů na jejich internetové adresy a jiné kontaktní údaje, a zajištění rezervace plochu svého internetového portálu; shora uvedené služby jsou poskytovány na základě registrace zájemce (objednatele) na internetové stránce http://regionplzen.cz a dle svého rozsahu a ceny rozřazeny do tarifů na internetové adrese http://www.regionplzen.cz, přičemž zájemce (objednatel) si zvolí jeden z nabízených tarifů, popř. s poskytovatelem ujedná tarif individuální, b) poskytování tzv. webhostingu, tj. na svých serverech zřídit a pronajímat prostory pro provoz internetových stránek fyzických a právnických osob, c) jiné služby dle dohody smluvních stran, a to vše za cenu specifikovanou v ceníku Poskytovatele umístěné na internetové adrese http://www.regionplzen.cz/reklama (dále jen „Ceník“).

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouvu lze uzavřít pouze písemně za současné účasti všech smluvních stran či na základě zaslání písemné řádně vyplněné objednávky na email poskytovatele za níže uvedených podmínek. Smlouvu lze uzavřít pouze prostřednictvím smluvního formuláře. Zájemce o službu je povinen se před učiněním objednávky či uzavřením smlouvy seznámit s těmito VOP a Ceníkem. 

2.2. Zájemce o služby Poskytovatele (dále jen „Objednatel“) je povinen učinit písemnou objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře veřejně přístupného na www.regionplzen.cz. Objednatel je povinen řádně vyplněnou objednávku s doložením veškerých potřebných podkladů a specifikace pro prezentování požadovaných sdělení v dostatečné technické kvalitě, učinit minimálně pět pracovních dní před začátkem poskytnutí  služby.

2.3. Objednatel je povinen k písemné objednávce připojit kompletní podklady pro reklamu či inzerci či jinou internetovou službu, a tyto přesně specifikovat. Objednávka Objednatele je v tomto případě považována za nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile Poskytovatel objednávku Objednatele výslovně přijme. Přijetím objednávky není pouze potvrzení o tom, že objednávka byla Poskytovatelem obdržena. Objednávka musí obsahovat údaje nutné k uzavření smlouvy a tyto údaje jsou: a) jméno a příjmení/obchodní firmu Objednatele, b) IČ a DIČ Objednatele, c) adresu sídla/místa podnikání/bydliště Objednatele, d) fakturační adresu Objednatele je-li odlišná od adresy pod písm. c), e) oprávněného zástupce, jeho pozici a kontaktní osobu Objednatele, je-li odlišná od oprávněného zástupce, f) kontaktní údaje, tj. email, pevná linka, email, g) specifikace služby, včetně termínu a jejího objemu a kdy má být poskytnuta, h) doba, po kterou má být služby poskytována, i) cenu dle Ceníku odpovídající předmětné službě, j) souhlas s uzavřením smlouvy za podmínek stanovených těmito VOP. Objednatel je povinen uhradit cenu za služby dle Ceníku, nedohodnou-li si strany cenu odlišnou.

2.4. Obsahuje-li objednávka zájemce požadavek internetových služeb: a) které nejsou nabízené na www.regionplzen.cz, případně zde takové služby nejsou výslovně specifikované, b) které nejsou v Ceníku nabízené za konkrétní cenu, c) za situace, kdy Objednatel nedoloží dostatečné podklady či specifikaci, d) prostor vyhrazený pro danou službu na www.regionplzen.cz je v požadovaném termínu plně obsazen; má Poskytovatel právo odmítnout přijetí objednávky. Za takové situace vyhotoví Poskytovatel dle požadavku Objednatele a za jeho součinnosti nabídku na poskytnutí požadované služby, kde přesně stanoví předmětné služby, termín, kdy má být služba poskytnuta, a navrhované ceny za takové služby. Souhlasí-li Objednatel s uzavřením smlouvy dle nabídky Poskytovatele, zašle Poskytovateli objednávku ve znění dle předmětné nabídky Poskytovatele, která musí být doručena Poskytovateli minimálně 5 dní před začátkem poskytnutí příslušné služby. Smlouva je v tomto případě uzavřena, jakmile Poskytovatel objednávku Objednatele výslovně přijme.

2.5. Má-li dojít k uzavření písemné smlouvy za současné účasti všech smluvních stran, je smlouva uzavřena podpisem smlouvy každé ze smluvních stran. Pro povinnosti Objednatele platí bod 2.2.věta druhá a 2.3. obdobně.

2.6. Nedodá-li Objednatel požadované doklady společně s objednávkou dle bodu 2.3. a Poskytovatel objednávku přijme, či je smlouva uzavřena dle bodu 2.5., je Objednatel povinen tak učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Pokud Objednatel podklady nedodá ve lhůtě dle předchozí věty, smlouva či ustanovení smlouvy týkající se této služby se bez dalšího ruší a Poskytovatel není povinen předmětnou službu dodat. Došlo-li ze strany Objednatele k úhradě této služby či zálohy na ní, není ji Poskytovatel povinen Objednateli vracet. Pro tento případ smluvní strany uzavřením smlouvy výslovně stanoví, že tato částka za poskytnuté služby odpovídá smluvní pokutě, na kterou má Poskytovatel za porušení termínu dodání předmětných podkladů nárok a kterou má právo si pro tento případ ponechat. Objednatel uzavřením smlouvy s touto smluvní pokutou za porušení předmětných podmínek výslovně souhlasí.

2.7. Poskytovatel není podklady dle odst. 2.1 VOP Objednateli vracet ani není povinen je archivovat.


3. TRVÁNÍ, ZMĚNA, ZRUŠENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to postupně číslovanými dodatky. Smlouva může být zrušena pouze ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v těchto VOP, případně, které si strany sjednaly.

3.2. Smlouva je dle svého znění uzavírána na dobu určitou se stanovením konkrétního časového úseku bez možnosti automatického prodlužování (smlouva pak zaniká uplynutím dohodnutého lhůty) či na dobu určitou jednoho roku (zejména služby roční registrace dle tarifu) s automatickým prodlužováním o jeden rok, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději jeden měsíc před uplynutím roční lhůty písemně nesdělí druhé straně, že již nemá na pokračování smlouvy zájem. Vzhledem ke skutečnosti, že ve většině případů dochází při témže právním jednání – uzavření smlouvy - ke smluvení poskytnutí vícero různých internetových služeb, které mají byt poskytovány v různých časových úsecích, platí, že se jedná se u každé z těchto internetových služeb o samostatnou smlouvu na ostatních smlouvách nezávislou.

3.3. Poskytovatel má taktéž právo od smlouvy odstoupit z důvodů specifikovaných v těchto VOP či odstoupit či jinak zrušit ze zákonných důvodů, tj. z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména při porušování povinností Objednatele. Poskytovatel je zejména oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, je-li Objednatel v prodlení se zaplacením faktury o déle než 10 dní.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny za internetové služby jsou stanoveny na základě Ceníku Poskytovatele platného ke dni uzavření smlouvy, který je veřejně přístupný na www.regionplzen.cz. Ceník tvoří nedílnou součást těchto VOP. K ceně je připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv provést změnu Ceníku. Taková změna je účinná ode dne jejího zveřejnění na www.regionplzen.cz.

4.2. Smluvní strany si mohou dohodnout cenu odlišnou od ceny stanovené v Ceníku. PoskytovaTEl může poskytnout objednateli slevu.

4.3. Poskytovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny, a to do výše 100 % dohodnuté ceny za služby. Pokud svého práva využije, pak je povinen zálohovou fakturu vystavit do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy. Splatnost zálohové faktury stanoví v souladu s uzavřenou smlouvou tak, že nastává nejpozději pět pracovních dnů před zahájením poskytování služby. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou zálohové faktury, odkládá se o dobu prodlení i doba plnění závazku Poskytovatele dle smlouvy. Poskytovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, je-li Objednatel v prodlení se zaplacením zálohové faktury o déle než 10 dní.

4.4. Cena za internetové služby je splatná do patnácti dnů od uzavření smlouvy, pokud si strany nedohodnou jinak. Poskytovatel vystaví na dohodnutou cenu příslušnou fakturu s odpovídající splatností a tuto odešle Objednateli emailem na adresu uvedenou ve smlouvě. Nemá-li klient emailovou adresu, zašle fakturu prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou ve smlouvě. Je-li kontaktní adresa odlišná od adresy sídla, místa podnikání, či bydliště, zašle Poskytovatel fakturu na tuto kontaktní adresu. 

4.5. Internetové služby, které budou plněny po dobu delší než jeden rok (zejména u smluv na dobu určitou jednoho roku s automatickým prodlužováním), jsou první rok splatné dle bodu 4.4. a další roky jsou splatné vždy ročně, a to do patnáctého dne po uplynutí ročního období (tzn. do patnáctého dne nového ročního období). Poskytovatel je vždy na počátku dalšího ročního období povinen zaslat fakturu s odpovídající splatností emailem na adresu uvedenou ve smlouvě. Nemá-li klient emailovou adresu, zašle fakturu prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou ve smlouvě. Je-li kontaktní adresa odlišná od adresy sídla, místa podnikání, či bydliště, zašle Poskytovatel fakturu na tuto kontaktní adresu.

4.6. Objednatel je oprávněn si zvolit způsob úhrady za internetové služby,  buď bezhotovostně na účet Poskytovatele, nebo v hotovosti při uzavření smlouvy či v sídle Poskytovatele, nebo poštovní poukázkou. Zvolená varianta bude předmětem ujednání ve smlouvě.

4.7. Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením faktury za internetové služby, může Poskytovatel požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Veškeré náklady s hrazením ceny za internetové služby hradí Objednatel.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1. Objednatel nese plnou odpovědnost za kvalitu, formální a obsahovou stránku sdělení, které žádá umístit na Serveru Poskytovatele, zejména pak za to, že sdělení a jiné prvky ke zveřejnění jsou v souladu s právními předpisy a dobrými mravy. Není-li ve smlouvě výslovně ujednáno jinak, platí, že obsah reklamy a inzerce, jakož obsah jiného sdělení, které chce Objednatel zveřejnit na www.regionplzen.cz nebo serverch poskytovatele, jakož i název a obsah internetové stránky pro webhosting zajistí klient. Objednávkou internetových služeb dle shora uvedeného Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

5.2. Objednavatel je povinen dodat sdělení, které žádá umístit na www.regionplzen.cz, či dodat obsah stránky, jejíž webhosting na serveru Poskytovatele žádá, a to vše na datovém nosiči nebo elektronickou poštou v dostatečné technické kvalitě. Nedodá-li dostatečné podklady společně s objednávkou, Poskytovatel je oprávněn objednávku nepotvrdit a postupovat dle bodu 2.4. VOP.

5.3. Za obsah sdělení, jakož i za obsah podkladů a informací v nich obsažených, které Objednatel žádá zveřejnit na www.regionplzen.cz či na svých internetových stránkách na serveru Poskytovatele v rámci webhostingu, odpovídá výlučně klient. Objednatel současně se zasláním objednávky a předáním podkladů dle bodu 2.1. VOP tímto výslovně: a) souhlasí se šířením reklamních, inzertních a jiných sdělení uvedených v objednávce a předmětných podkladech v rámci celosvětové počítačové sítě internet Poskytovatelem; b) prohlašuje, že je subjektem, který je oprávněn k výkonu veškerých potřebných práv k těmto sdělením, které budou umístěny na www.regionplzen.cz  či svých internetových stránkách na serverech Poskytovatele v rámci webhostingu, zejména, že je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v předmětných sděleních obsažených a zároveň c) potvrzuje, že předloženými údaji a informacemi neporušuje žádná práva třetích osob, zejména pak práva na ochranu osobnosti a majetku. Na vyžádání Poskytovatele je Objednatel před započetím s poskytováním internetové služby povinen neprodleně průkazně podložit, že shora uvedená prohlášení Objednatele jsou pravdivá, zejména, že ke shora uvedeným sdělením, které žádá zveřejnit na www.regionplzen.cz či na své internetové stránce na serveru Poskytovatele, má oprávnění vykonávat majetková autorská práva či je oprávněn k ochranným známkám či jiným prvkům, které jsou předmětem průmyslového spoluvlastnictví.

5.4. Jsou-li nebo ukáží-li se prohlášení Objednatele uvedená v předchozím odstavci jako nepravdivá, nese Objednatel veškeré následky z toho vyplývající, včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Poskytovateli náhradu případné škody či nemajetkové újmy.


6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

6.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit či zrušit poskytování internetových služeb, a z tohoto důvodu smlouvu neuzavřít či od uzavřené okamžitě odstoupit, a to kdykoliv v průběhu poskytování služeb či před započetím s jejich poskytování, pokud: a) Objednatelem předložené sdělení není v souladu s technickými požadavky Poskytovatele či podklady pro poskytnutí služeb dle bodu 2.1 VOP nejsou v souladu s VOP; b) Objednatelem předložené sdělení a podklady dle bodu 2.1 VOP je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodnímu smlouvami, kterými je Česká republiky vázána; c) Objednatelem předložené sdělení a podklady je v rozporu s důstojností a svobodou člověka, s veřejným pořádkem, etickými pravidly a dobrými mravy; zejména pornografie, sexuálně motivovaná sdělení, sdělení s násilnickým či diskriminačním podtextem, sdělení poškozující zájmy Poskytovatele; d) Objednatelem předložené sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Poskytovatele; e) Objednatel je v prodlení s hrazením ceny za dohodnuté zpracování či uveřejnění sdělení umístěných na Serverech Poskytovatele; f) Objednatel činí úkony, kterými Poskytovateli způsobuje majetkovou či nemajetkovou újmu.

 

7. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

7.1. Objednatel, který je spotřebitelem, uzavřením smlouvy o internetových službách prohlašuje, že byl v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, resp. předtím, než učinil závaznou objednávku (nabídku), se svými právy seznámen na stránkách www.regionplzen.cz. Objednatel, který je spotřebitel, má zejména tyto práva:

7.1.1. Objednatel, který je spotřebitelem, má možnosti odstoupit od smlouvy, které jsou: a) V případě, že smlouva bude uzavřena dle bodu 2.1 VOP, tj. za použití komunikačního prostředku, v tomto případě internet, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (prostředek komunikace na dálku), má Objednatel - spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel - Spotřebitel je povinen odstoupit od smlouvy vyplněním vzorového formuláře, který je přílohou č. 1 těchto VOP. Objednatel - Spotřebitel je povinen uvést všechny zákonné požadavky odstoupení od smlouvy, které jsou výslovně uvedeny v tomTo formuláři. b) Objednatel - Spotřebitel uzavřením smlouvy, jejichž součástí jsou VOP, výslovně žádá Poskytovatele, aby začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. c) Objednatel - Spotřebitel tímto zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, pokud byla splněna i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.1.2. V případě, že se jedná o plnění za úplatu, je Poskytovatel povinen poskytovat internetové služby bez vad. Je-li plněno vadně, má příjemce právo z vadného plnění. Poskytnuté služby mají vadu, neodpovídají-li uzavřené smlouvě. Soud nepřizná Objednateli - Spotřebiteli právo z vadného plnění, neoznámil-li Objednatel - Spotřebitel vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, tj. od termínu, kdy byly služby poskytnuty, a namítne-li Poskytovatel, že právo bylo uplatněno opožděně. Práva z vady se uplatňují písemně u Poskytovatele. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel - Spotřebitel právo: a) na odstranění vady dodáním nového plnění nebo dodáním chybějícího plnění; b) na odstranění vady opravou plnění; c) na přiměřenou slevu z ceny za poskytnuté služby; d) odstoupit od smlouvy. Objednatel - Spotřebitel sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel - Spotřebitel změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Objednatel - Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Poskytovatel v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli - Spotřebiteli, že vady neodstraní, může Objednatel - Spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny za služby, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Objednatel - Spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy dle § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel - Spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Objednatel - Spotřebitel neuplatní právo na slevu z ceny za poskytnuté služby nebo neodstoupí od smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby opravou dodané služby nebo dodáním nové služby; volba nesmí Objednateli - Spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Poskytovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel - Spotřebitel požadovat slevu z ceny za dodané služby, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel - Spotřebitel změnit bez souhlasu Poskytovatele. Objednatel - Spotřebitel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Poskytovateli.

7.1.3. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 6.2. VOP je Objednatel - Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny, pokud již Poskytovatel začal s plněním dle uzavřené smlouvy.

7.1.4. Poskytovatel poučuje Objednatele jako spotřebitele o znění nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

7.1.5. Pro případ vzniku nesouladu mezi Poskytovatelem a Objednatelem – Spotřebitelem se může Objednatel obracet výlučně na e-mailovou adresu určenou pro podání stížností

uniweb@uniweb.cz. Poskytovatel je povinen předmětnou stížnost vyřešit do deseti pracovních dní od jejího obdržení. Se stížností, podnětem či dotazem se Objednatel – spotřebitel může obrátit na Českou obchodní inspekci. Podrobné informace o kontrolních pravomocích ČOI jsou přístupné na http://www.coi.cz.              


8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP Objednatel na sebe přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Objednatel tak nemůže uplatňovat práva uvedená v § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace získané v rámci uzavřené smlouvy jakékoliv třetí osobě.

8.3. Tyto VOP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Veškeré práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Jsou-li pro určité produkty či servery Poskytovatele, v rámci nichž je poskytován webhosting, vytvořeny zvláštní obchodní podmínky, uplatní se VOP subsidiárně a přednost mají tyto zvláštní obchodní podmínky.

8.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP v celém rozsahu měnit, a to i bez předchozího upozornění. Taková změna je účinná ode dne jejího zveřejnění na internetové stránce Poskytovatele http://www.regionplzen.cz, čímž dochází k oznámení změny podmínek Objednateli. VOP je možné měnit vždy k 1.1. a 1.7. každého roku. Nesouhlasí-li Objednatel se změnou VOP je oprávněn ji odmítnout a smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpověď musí být Poskytovateli doručena nejdéle do dvou měsíců od účinnosti změny VOP. 

8.5. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2015.

8.6. Kontakt na Provozovatele:

UNIWEB s.r.o., Kopeckého sady 59/13,  Plzeň 301 00, email: uniweb@uniweb.cz, www.regionplzen.cz, WWW.UNIWEB.CZ

Právě teď