Impressum

Obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem UNIWEB s.r.o., Kopeckého sady 13, 301 00 Plzeň, IČO 27993094 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Odeslání životopisu

V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. tímto poskytuji souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v mém životopise pro účely interního zpracování a uchování v personální databázi. Dále souhlasím s poskytnutím mých údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby u klientů. Souhlasím, aby mé údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně dlouhou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu společnosti, a to na dobu 3 let. Můj souhlas bude automaticky prodloužen vždy o další roční období, pokud nedojde k jeho odvolání písemnou formou. Beru na vědomí, že mohu kdykoli svůj souhlas odvolat, a to výhradně písemnou cestou.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.


 

Právě teď